POLÍTICA DE PRIVACITAT

A LANCIORUM, S.L. ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem,

així com tota la informació relativa als mateixos.

Gestió de l’historial clínic de pacients i pacients menors

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

LANCIORUM, S.L.

B17961483.

C/ SANT ANDREU, 40, LOCAL 1 - 17846 - MATA - GIRONA.

972 580 570.

clinicadentaldemata@gmail.com.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

A LANCIORUM, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades

per tal de prestar el servei contractat juntament amb la gestió administrativa, contable i

fiscal del mateix, així com realitzar la gestió administrativa i custòdia de l'historial

clínic. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les

funcions descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran, com a mínim, cinc anys comptats des de la data de l'alta de

cada procés assistencial, segons consta en la normativa estatal vigent en la matèria (pot

variar depenent de la legislació autonòmica).

4. Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades es:

 Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal

dels serveis sol·licitats.

 Consentiment de l'interessat: Realitzar la gestió administrativa i custòdia de

l'historial clínic dels pacients.

 Consentiment del pare, mare o tutor legal de l'interessat: Realitzar la gestió

administrativa i custòdia de l'historial clínic del menor de catorze anys.

5. A qui es cediran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals

(requisit legal)

 Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit

contractual)

 Organismes de la Seguretat Social, amb la finalitat de complir amb les

obligacions legals

6. Transferències de dades a tercers països

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en LANCIORUM, S.L. estem

tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a

sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió

quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser

recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del

tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici

o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,

els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas,

LANCIORUM, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims

imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l'adreça del responsable del

tractament.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica

l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves

dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el

consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del

tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades

personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets,

pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de

dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en LANCIORUM, S.L. procedeixen del propi

interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 Dades identificatives.

 Direccions postals y electròniques.

 Informació comercial.

 Dades econòmiques (si escau)

Es poden tractar, si el tractament a realitzar ho requereix, les següents categories de

dades especials: salut, dades biomètriques i / o dades genètiques.

 

 

Tractament de les dades de potencials clients i contactes web

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

LANCIORUM, S.L.

B17961483.

C/ SANT ANDREU, 40, LOCAL 1 - 17846 - MATA - GIRONA.

972 580 570.

clinicadentaldemata@gmail.com.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LANCIORUM, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades

amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, fins i

tot per via electrònica

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s'escau,

durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.

 Consentiment de l’interessat: Enviar-li comunicacions comercials, fins i tot per

via electrònica

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LANCIORUM, S.L. estem

tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a

sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió

quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser

recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del

tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici

o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,

els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas,

LANCIORUM, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims

imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l'adreça del responsable del

tractament.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica

l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves

dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el

consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del

tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades

personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets,

pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de

dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a LANCIORUM, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 Dades identificatives.

 Adreces postals i electròniques.

 

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

LANCIORUM, S.L..

B17961483.

C/ SANT ANDREU, 40, LOCAL 1 - 17846 - MATA - GIRONA.

972 580 570.

clinicadentaldemata@gmail.com.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LANCIORUM, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades

amb la finalitat de gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de

selecció de personal

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s'escau,

durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 Consentiment de l’interessat: Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar

els processos de selecció de personal

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LANCIORUM, S.L. estem

tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a

sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió

quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser

recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del

tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici

o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,

els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas,

LANCIORUM, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims

imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l'adreça del responsable del

tractament.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica

l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves

dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el

consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del

tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades

personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets,

pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de

dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a LANCIORUM, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 Dades identificatives.

 Adreces postals i electròniques.

 

Tractament de les dades del personal

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

LANCIORUM, S.L..

B17961483.

C/ SANT ANDREU, 40, LOCAL 1 - 17846 - MATA - GIRONA.

972 580 570.

clinicadentaldemata@gmail.com.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LANCIORUM, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades

amb la finalitat de dur a terme la gestió de personal; formació; prevenció de riscos

laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i

cotitzacions.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l'entitat i durant els anys necessaris per

complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 Execució d’un contracte: Gestió de personal i formació.

 Compliment d'una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la

salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de complir

amb les obligacions legals

 Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de realitzar el pagament de les

nòmines

 Fundació estatal per a la formació en l'ocupació (Fundae), amb la finalitat de

realitzar la gestió dels cursos bonificats

 Servei de Prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de complir amb la

obligació legal

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LANCIORUM, S.L. estem

tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a

sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió

quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser

recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del

tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici

o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,

els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas,

LANCIORUM, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims

imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l'adreça del responsable del

tractament.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica

l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves

dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el

consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del

tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades

personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets,

pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de

dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a LANCIORUM, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 Dades identificatives.

 Adreces postals i electròniques.

 Informació comercial.

 Dades econòmiques.

Es tracten les següents categories de dades especials: salut

 

Tractament de les dades de proveïdors

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

LANCIORUM, S.L..

B17961483.

C/ SANT ANDREU, 40, LOCAL 1 - 17846 - MATA - GIRONA.

972 580 570.

clinicadentaldemata@gmail.com.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LANCIORUM, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades

amb el fi de dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis

contractats, així com de les persones de contacte

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s'escau,

durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal

dels serveis contractats, així com de les persones de contacte

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

 Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LANCIORUM, S.L. estem

tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a

sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió

quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser

recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del

tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici

o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,

els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas,

LANCIORUM, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims

imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l'adreça del responsable del

tractament.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica

l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves

dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el

consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del

tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades

personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets,

pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de

dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a LANCIORUM, S.L. procedeixen del propi interessat.

Al enviar aquest formulari accepto la Politica de Privacitat de la WEB

  • Gris Facebook Icono

© 2023 Clínica de Mata

Tots els drets reservats